Referat fra DSF generalforsamling,  15. juni 2019

Sted: Scandic Jacob Gade – Vejle
Tidspunkt: Kl. 13.30 – 14.15

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Tommy Knudsen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmeudvalg (3 personer) Gitte, Helle og Iben blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning
Sanne fremlagde bestyrelsens beretning der kan ses her (Læs beretningen – klik her ). Beretningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Sanne fremlagde årsrapporten for 2018 der udviser et overskud på DKK 71.170 og en egenkapital på DKK 183.413.
Årsrapporten blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent
Fastholdelse af kontingentet på DKK 300.Godkendt.

6. Fremlæggelse af budget
Sanne fremlagde budgettet for 2019 med indtægter på DKK 254.000 og udgifter på DKK 267.100 resulterende i et underskud på DKK 13.100.

7. Behandling af indkomne forslag
Intet modtaget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
a) Sanne Kjeldsteen (modtager ikke genvalg)
b) Lotte Dich Pedersen (modtager ikke genvalg)
c) Lone Vad Aagaard (modtager genvalg)

Til bestyrelsen blev valgt:
Lone Vad Aagaard
Rikke Baungaard
Birgitte Sundwall

9. Valg af suppleanter.
På valg er:
a) Ingelise Koppel
Da Rikke Baungaard var suppleant, før hun blev valgt til bestyrelsen, skulle der vælges 2 suppleanter som blev:
Ingelise Koppel
Marianne Bøgh Ottosen

10. Valg af revisora)
På valg NDREVIMIDT
Genvalgt

11. Eventuelt
Det politiske arbejde er ikke glemt men udskudt af personlige årsager og vil blive taget op igen i det nye år.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.