Støtte under dit studie

En skoliose eller andre rygdeformiteter kan i værste tilfælde resultere i nedsat bevægelsesfunktion eller gener og smerter så store, at det ikke er muligt at varetage en uddannelse på fuldtid eller at have et studiejob ved siden af sin uddannelse.

I sådanne tilfælde har du mulighed for at søge om både handicaptillæg og hjælpemidler under din studietid.
Du har også mulighed for at søge om økonomisk og specialpædagogisk støtte samt dispensation for særlige behov ved eksaminer.

Handicaptillæg

Som studerende, der har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse grundet din skoliose, har du mulighed for at søge om handicaptillæg ved siden af din SU.

”Læser du på en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der giver dig meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage dig et erhvervsarbejde, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU”.

https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/

Søg Legater og Fonde

Studerende med både psykiatriske diagnoser, handicap og anden sygdom har også mulighed for at søge legater og fonde om økonomisk støtte. 

Tilskud og legater fra fonde til sygdomsramte studerende har eksisteret i mange årtier. Mange har fokus på at støtte studerende med nedsat erhvervsevne, psykisk eller fysisk sygdom samt handicap.

Legater til syge studerende kan være fra ca.  3.000 kr. – 25.000 kr, og gives til både uddannelse i Danmark og studier i udlandet. Det er vigtigt at sætte sig godt ind i de væsentligste forhold som gælder legatsøgning for syge studerende. Fondenes fokus er studerende med kronisk eller en vedvarende alvorlig sygdomstilstand med en lægelig diagnose.

https://www.fundraising.how/da-dk/artikler/studerende/fonde-og-legater-til-sygdomsramte-studerende

Betingelser for at opnå handicaptillæg

Der er en række betingelser, du skal opfylde for at komme i betragtning til et handicaptillæg:

 • Du skal have et varigt fysisk eller psykisk handicap, der gør dig nærmest ude af stand til at arbejde ved siden af dit studie.
 • Du skal modtage SU eller slutlån.
 • Du skal gå på en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse.

Du kan kun blive berettiget til et handicaptillæg, hvis din varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse er lægefagligt dokumenteret. Du vil ikke kunne modtage et handicaptillæg på baggrund af almene smerter i eksempelvis ryggen, ben, arme eller lign. Hvis du kan arbejde 5-6 timer om ugen ved siden af dit studium eller 5-6 uger på fuldtid i ferierne, er du formentlig ikke berettiget til at modtage handicaptillægget.

skoliose og handicaptillæg under uddannelse
ansøgning om handicaptillæg

Sådan søger du handicaptillæg

Når du søger om handicaptillæg, er det afgørende, at du kan dokumentere omfanget af din funktionsnedsættelse. Derfor skal du uploade fyldestgørende dokumentation til din ansøgning på su.dk. (www.su.dk)

Din ansøgning skal minimum indeholde:

 • Relevant dokumentation for din varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse (dette kan indebære epikriser eller journaloplysninger fra hospitalet, som du kan finde på sundhed.dk)
  (sundhed.dk)
 • Relevant dokumentation, der forklarer din funktionsnedsættelse (erklæring fra speciallæge, egen læge eller lægefaglig dokumentation om tidligere sygemeldinger)

Læs mere om, hvordan Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vurderer ansøgninger om handicaptillæg.
(https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/saadan-vurderer-vi-ansoegninger-om-handicaptillaeg/)

Specialpædagogisk støtte

Hvis din skoliose har resulteret i en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du som elev eller studerende søge om Specialpædagogisk støtte. Specialpædagogisk støtte (SPS) er et tilbud, der giver dig mulighed for at søge støtte til diverse hjælpemidler. Formålet med SPS er at sikre, at personer med funktionsnedsættelser kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Du er berettiget til at søge om SPS, når du:
 • er elev på en ungdomsuddannelse
 • er elev på den Forberedende grunduddannelse
 • er studerende på en videregående uddannelse.
Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse om de forskellige støttemuligheder, der er til de ovennævnte uddannelsestyper.
SPS ved skoliose
SPS skoliose

Kontakt din institutions SPS-vejleder

Du skal søge om SPS gennem din uddannelsesinstitution. På universiteterne vil det f.eks. være gennem Studievejledningen eller SU-kontoret, at du bliver sat i kontakt med den SPS-ansvarlige.

Du kan tale med SPS-vejlederen om, hvilke udfordringer du har i forbindelse med dit studie. Sammen vil I klarlægge den relevante støtte og evt. hjælpemidler, du vil have størst gavn af.

Allerede før du starter på dit studie, kan du kontakte institutionens SPS-vejleder. Du skal blot være optaget på uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen hjælper dig gennem ansøgningsprocessen og opretter ansøgningen på dine vegne. Sørg derfor for at være i tæt dialog med SPS-vejlederen under hele forløbet.

Støttemuligheder og hjælpemidler

Som elev eller studerende med et bevægelseshandicap eller nedsat funktionsevne har du mulighed for at søge om hjælpemidler såsom ergonomiske møbler (hæve-sænke-bord, ergonomisk stol, kilepuder m.m.) eller anden praktisk hjælp.

Dokumentation
For at blive bevilliget Specialpædagogisk støtte, skal der foreligge relevant lægefaglig dokumentation. Du skal kunne dokumentere din lidelse, samt hvordan den påvirker dit funktionsniveau. I samarbejde med din SPS-vejleder klarlægger I, hvilken dokumentation du skal bruge til din ansøgning.

hæve sænkebord SPS skoliose
Kvinde med skoliose med dispensation ved eksamen

Dispensation – særlige behov til eksaminer

Som studerende på en videregående uddannelse har du mulighed for at søge dispensation i forbindelse med dine eksaminer, hvis du har særlige behov, der relaterer til en fysisk eller psykisk varig funktionsnedsættelse på baggrund af din skoliose.

Du vil f.eks. kunne søge dispensation for særlige eksamensvilkår, der omfatter:

 • forlænget forberedelsestid til din eksamen
 • forlænget eksamenstid
 • brug af SPS-hjælpemidler under din eksamen.

Det afhænger af den enkelte uddannelsesinstitution, hvilke procedurer der er ift. at søge dispensation for særlige eksamensvilkår. Dansk Skoliose Forening anbefaler, at du kontakter din studievejleder og spørger til dine muligheder, proceduren, dokumentation, tidsfrister m.m.
Det er altid en god idé at søge om dispensation så tidligt som muligt, da behandlingstiden for dispensationer kan være lang. Det kan dermed være afgørende for din eksamen, at du får bevilliget dispensation i god tid.