Vedtægter

Vedtægter for Dansk Skoliose Forening

 

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Dansk Skoliose Forening (DSF). Foreningens hjemsted er formandens adresse.

 

 • 2 Formål

Dansk Skoliose Forening er en landsdækkende patientforening, der drives som en frivillig nonprofit-organisation. Foreningen henvender sig til mennesker med skoliose og Mb Scheuermann samt pårørende til disse, og har til formål:

 • at støtte og rådgive børn, unge og voksne med skoliose og Mb Scheuermann samt deres pårørende
 • at skabe offentlig bevågenhed og formidle viden omkring skoliose og Mb Scheuermann og de psykiske og fysiske udfordringer, disse kroniske lidelser medfører for patienter og deres familier
 • at udbrede kendskabet til skoliose og Mb Scheuermann hos patienter, pårørende og sundhedsvæsenet med henblik på at styrke livskvaliteten for patienter med skoliose og Mb Scheuermann
 • at sætte øget fokus på forsknings-, behandlings- og træningsmulighederne inden for skoliose og Mb Scheuermann
 • at danne rum for fællesskaber og netværk for medlemmer, så de kan udveksle erfaringer indbyrdes f.eks. ved møder i foreningens landsdækkende Rygcaféer, Teen Weekend, Ung Weekend, Familie Weekend, Voksen Weekend og Konferencen samt gennem dialog med andre i foreningens grupper på de sociale medier.

Foreningen tilstræber desuden at skabe et fælles forum med vidensdeling og medlemmernes egne beretninger via nyhedsbrevet Rygsøjlen, foreningens sociale medier og hjemmesiden.

 

 • 3 Medlemmer

Som medlemmer af Dansk Skoliose Forening kan optages enkeltpersoner og familier med samme bopæl samt selskaber, organisationer, institutioner m.fl. der ønsker at støtte DSF’s formålsparagraf.  Organisationen er åben for alle, der kan tilslutte sig formålet, og diskriminerer ikke på baggrund af alder, religion, køn eller seksuel orientering.

 • Som personligt medlem har du stemmeret på foreningens generalforsamling.
  Et personligt medlemskab gælder for personer over 18 år.
 • Et husstandsmedlemskab har én fælles stemmeret, som gælder for hele husstanden (hjemmeboende børn, umyndige personer og bopælsforældrene).
 • Pårørende til medlemmer kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.
 • Firmaer, foreninger, institutioner, læger, behandlere og andre fagpersoner, der har interesse og ønsker at støtte foreningen, optages som firmamedlemskaber uden stemmeret.
 • Medlemmerne kan kun skifte medlemskab én gang årligt.
 • Indmeldelse sker online via foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
 • Medlemmerne betaler kontingent en gang årligt, og det betales første gang ved indmeldelsen. Kontingentsatserne fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling. Medlemskabet gælder, så længe der er betalt kontingent.
 • Ved manglende betaling af kontingentet modtager medlemmet en rykkerskrivelse og et påkrav. Ved kontingentrestance kan foreningen skriftligt via mail opsige medlemskabet. Medlemskabet kan genoptages mod betaling af restancen.
 • Udmeldelse kan udelukkende foretages skriftligt via mail til foreningens formand med mindst en måneds varsel. Restkontingent for året tilbagebetales ikke.
 • Foreningen kan udnævne æresmedlemmer. Forslag til æresmedlemmer fremsættes på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie og har ikke stemmeret. 

 

 • 4 Organisation

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indvarslingsfristen skal være mindst 4 uger.

Følgende dagsorden skal behandles på den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg (3 personer)
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af autoriseret revisor på ulige år
 11. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 kalenderdage inden generalforsamlingens afholdelse, og kan vedtages, når 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Ved generalforsamlingen har fremmødte stemmeret med én stemme pr. medlemskab – jf. § 3. Der kan stemmes ved fuldmagt, hvis fuldmagten gives til et andet medlem. Hvert medlem kan kun medbringe én fuldmagt.

Generalforsamlingen kan afholdes som en kombination af fysisk og digitalt møde, hvis de tekniske muligheder er til stede. Hvis ydre omstændigheder gør det umuligt at afholde en fysisk generalforsamling, kan generalforsamlingen afholdes udelukkende digitalt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af de til foreningen hørende, stemmeberettigede medlemmer skriftligt rejser begrundet krav herom over for bestyrelsen. Indkaldelse skal da ske ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 40 dage efter, der er stillet begrundet krav herom. Indvarslingsfristen til den ekstraordinære generalforsamling skal være mindst 14 dage.

Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal i bestyrelsen. 

 

 • 5 Bestyrelsen

Foreningen ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør også, hvem der er 1. og 2. suppleant.
 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på to år, 3 medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år. Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

Ved manglende kandidater til bestyrelsen, kan denne konstitueres med 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen i utide, indtræder 1. suppleanten i dennes sted. Suppleanten kan ligeledes indtræde i bestyrelsen midlertidigt i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem sygemeldes og ikke kan varetage arbejdet i foreningen i en periode. Hvis formanden udtræder i utide eller sygemeldes, skal der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen gennemfører en ny konstituering. I tilfælde af, at flere medlemmer afgår i utide, foretages et suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling.

Dersom der ved afstemningen i bestyrelsen opstår stemmelighed, er formanden og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskabsføring. Bestyrelsen er bemyndiget til oprettelse og disponering over foreningens bankkonti.

Tegningsret: Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Formand og kasserer skal godkende og påtegne alle dispositioner på kr. 1.000,- eller derover. Tilsyns- og påtegningspligten kan uddelegeres til en i bestyrelsen udvalgt, regnskabskyndig person. Medlemmer og bestyrelse hæfter IKKE for eventuel gæld i foreningen. 

 

 • 6 Eksklusion

Et medlem kan ekskluderes fra DSF med øjeblikkelig virkning af bestyrelsen, hvis medlemmet skønnes at modvirke foreningens formål. Et ekskluderet medlem kan efterfølgende fremlægge sin sag på førstkommende generalforsamling.

Et bestyrelsesmedlem kan indstilles til eksklusion af et flertal af den øvrige bestyrelse, og denne indstilling behandles på førstkommende generalforsamling. Man kan vælge at behandle indstillingen på en ekstraordinær generalforsamling, hvis der er tale om hastesager.

 

 • 7 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en autoriseret revisor.  Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning. Revisoren skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i regnskabet.

 

 • 8 Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, såfremt den er anført som et særligt punkt på generalforsamlingens dagsorden, og når 3/4 af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Den sidste generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter afholdelsen af den første generalforsamling. Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til gavn for patienter med rygdeformiteter efter generalforsamlingens vedtagelse.

 

 • 9 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er godkendt den 16. november 1991 og træder i kraft med omgående virkning.

Vedtægterne er senest ændret og godkendt på generalforsamlingen i Odense,
den 10. juni 2023.