Vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Dansk Skoliose Forening (DSF). Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§2 Formål
Dansk Skoliose Forening er en non-profit patientforening, der er skabt og drives af frivillige. Foreningen henvender sig til mennesker med ryg-deformiteter som Skoliose, Morbus Scheuermann og Spondylolisthese samt pårørende til disse, og har til formål at:

 • At støtte og rådgive børn, unge og voksne med ovenstående ryg-deformiteter og deres pårørende ud fra foreningens erfaringer samt formidle ny viden.
 • Skabe offentlig bevågenhed omkring ovenstående ryg-deformiteter, samt de psykiske og fysiske udfordringer disse medfører for patienter og deres familier.
 • Via Rygsøjlen, foreningens Facebook-side og hjemmeside tilstræber foreningen at skabe fokus på også de gode erfaringer. (fokus på muligheder).
 • At danne rum og netværk for medlemmer, så de kan udveksle erfaringer indbyrdes fx ved møder i foreningens landsdækkende Rygcaféer, Ung Weekend, Voksen Weekend, konference samt dialog med andre på foreningens Facebook-gruppe.

§3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner og familier med samme bopæl samt selskaber, organisationer, institutioner m.fl. der ønsker at støtte DSF’s formålsparagraf. Medlemmerne betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling

§4 Organisation
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indvarslingsfristen skal være mindst 4 uger.

§5 Bestyrelsen
Foreningen ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af to år. 3 medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år. Suppleanter vælges for to år ad gangen, en suppleant i lige år og en suppleant i ulige år. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen i utide, indtræder 1.suppleanten i dennes sted. Hvis det drejer sig om formanden, skal der indkaldes til et nyt bestyrelsesmøde, hvor der gennemføres en ny konstituering.  Dersom der ved afstemningen i bestyrelsen opstår stemmelighed, er formanden og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskabsføring. Bestyrelsen er bemyndiget til oprettelse og disponering over foreningens bankkonti.

Tegningsret: Foreningen tegnes af formand og kasserer. Formand og kasserer skal godkende og påtegne alle dispositioner på kr. 1.000,- eller derover. Tilsyns- og påtegningspligten kan uddelegeres til en i bestyrelsen udvalgt, regnskabskyndig person. Medlemmer og bestyrelse hæfter IKKE for eventuel gæld i foreningen.

§6 Eksklusion
Et medlem kan ekskluderes fra DSF med øjeblikkelig virkning af bestyrelsen, hvis medlemmet skønnes at modvirke foreningens formål. Et ekskluderet medlem kan efterfølgende fremlægge sin sag på førstkommende generalforsamling.
Et bestyrelsesmedlem kan indstilles til eksklusion af et flertal af den øvrige bestyrelse, og denne indstilling behandles på førstkommende generalforsamling. Man kan vælge at behandle indstillingen på en ekstraordinær generalforsamling, hvis der er tale om hastesager.

§7 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en autoriseret revisor.  Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn
i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning. Revisoren skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i regnskabet.

§8 Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, såfremt den er anført som et særligt punkt på generalforsamlingens dagsordenen, og når 3/4 af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Den sidste generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter afholdelsen af den første generalforsamling. Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til gavn for patienter med rygdeformiteter efter generalforsamlingens vedtagelse.

§9 Ikrafttræden
Nærværende vedtægter er godkendt den 16. november 1991 og træder i kraft med omgående virkning.

Vedtægterne er senest ændret og godkendt på generalforsamlingen i Vejle, den 2. juni 2018.

Dagsorden på generalforsamlingen

Følgende dagsorden skal behandles på den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg (3 personer)
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af autoriseret revisor på ulige år
 11. Bilagskontrollant på lige år
 12. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 kalenderdage inden generalforsamlingens afholdelse, og kan vedtages, når 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af de til foreningen hørende, stemmeberettigede medlemmer skriftligt rejser begrundet krav herom over for bestyrelsen. Indkaldelse skal da ske ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 40 dage efter, der er stillet begrundet krav herom. Indvarslingsfristen til den ekstraordinære generalforsamling skal være mindst 14 dage.

Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal i bestyrelsen. Ved generalforsamlingen har fremmødte stemmeret med én stemme pr. medlemskab.